ไลฟ์รี่จำลองค่าใช้จ่ายผ้าอ้อม
จำลองค่าใช้จ่ายผ้าอ้อม
กรุณาเลือก / พิมพ์ ทั้ง 4 รายการด้านล่าง
1แบบผ้าอ้อมที่ใช้อยู่
2จำนวนชิ้นที่ใช้ต่อวันในปัจจุบัน
3ขนาดที่ใช้
4แบรนด์ที่ใช้
ผลการตรวจ(ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งเดือน)
THB 9999 บาท
Cost down!
(หน่วย:THB)  ค่าผ้าอ้อม  ค่า Pad (ไลฟ์รี่)
จำนวนชิ้นทีใช้ในหนึ่งเดือนค่าใช้จ่ายต่อเดือน
THB 9999บาทจำนวนชิ้นที่ใช้ต่อวันในปัจจุบัน
Pants:99*30
THB 9999บาทเมื่อใช้คู่กับ Pad
Pants:30+Pad:99*30